Logo
Menu

Grazing Shot

Quick Info

Grazing Shot

Deal 2 damage to a unit in any lane.